คบคนเช่นไร ย่อมเป็นคนเช่นนั้น

“คบคนเช่นไร ย่อมเป็นคนเช่นนั้น” สอนให้เราระมัดระวังในการเลือกคนที่จะเป็นเพื่อนหรือคู่ครองในชีวิต เพราะคนที่เราคบสัมพันธ์อยู่กับมักมีผลต่อเราเองในแง่ทางความคิดเชิงบวกหรือลบ ความสมัครใจและการแสดงพฤติกรรมของคนรอบข้างเป็นปัจจัยที่มีผลต่อเราอย่างมาก

การคบคนที่มีคุณค่าและเป็นที่รักในชีวิตจะส่งผลให้เราได้รับการสนับสนุนทางอารมณ์และจิตใจ เราจะมีโอกาสเติบโตเป็นคนดีขึ้น ทั้งนี้อยู่ทั้งในเรื่องความเป็นจริง ความสร้างสรรค์ และความสุขในชีวิต

อย่างไรก็ตาม เรายังควรระมัดระวังในการทำความเข้าใจในคำคมนี้ ไม่ใช่ทุกคนที่เราคบจะมีลักษณะเดียวกัน คนสิ่งสำคัญคือการเป็นผู้ปรับตัวและใช้การตรวจสอบให้เหมาะสมกับบุคคลแต่ละคน การพิจารณาโดยองค์ประกอบอื่นๆ เช่น คุณสมบัติส่วนบุคคล ความรับผิดชอบ และคุณภาพทางสังคม ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะพิจารณาเมื่อคบคนใหม่