รางวัลชนะเลิศ ประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ วัดทุ่งศรีเมือง


แห่เทียนพรรษาในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประเพณีทางศาสนาที่มีความหมายในการนำเสนอเคารพและบูชาพระพุทธรูป พระมหาสตูป และวัดต่างๆ ในพรรษา เพื่อแสดงความศรัทธาและจงรักภักดีต่อศาสนาพุทธ

อ่านต่อ