หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง ห้วงน้ำเต็ม ย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ ย่อมสำเร็จประโยชน์ แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว ฉันนั้น ฯ อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง ขออิฏฐิผล ที่ท่านปรารถนาแล้ว ตั้งใจแล้ว ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ จงสำเร็จโดยฉับพลัน