แสงสว่างจากชีวิต เกิดจาก “การปล่อยวาง”

การปล่อยวางหมายถึงการปล่อยความคาดหวังและการควบคุมอารมณ์และความคิดให้หลุดพ้น การปล่อยวางในแง่นี้เป็นการยอมรับสภาวะปัจจุบันและสร้างความสงบให้กับจิตใจของเรา โดยไม่ติดกังวลหรือแสวงหาผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงหรือควบคุมได้เอง

การปล่อยวางอาจแสดงถึงการเชื่อมั่นในกระแสชีวิตและการเปลี่ยนแปลง การยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของชีวิต และการไม่ต่อสู้หรือต่อต้านอย่างไม่จำเป็นกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เราเรียนรู้ที่จะให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและปล่อยให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมัน

การปล่อยวางยังเกี่ยวข้องกับการยอมรับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น อุตสาหกรรมชีวิต ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และความไม่แน่นอนในอนาคต การปล่อยวางช่วยให้เรามีความสุขและความสงบในการดำเนินชีวิต และเพิ่มความยืดหยุ่นและความรับผิดชอบในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา